អំពីយើងខ្ញុំ / ABOUT US

កម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ (IDPoor) នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​គាំទ្រ​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​កាត់​បន្ថយភាព​ក្រីក្រ និង​គាំទ្រ​ការ​​អភិវឌ្ឍ​​ផ្នែក​សេដ្ឋកិច្ច​សង្គម​កិច្ច​ទូទាំង​ប្រទេស​។ កម្មវិធី​​អត្តសញ្ញាណកម្ម​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ផ្តល់​​ព័ត៌មាន​​អំពី​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​​ដែល​បាន​​ធ្វើ​​​បច្ចុប្បន្ន​​​កម្ម​​ជា​​​ទៀងទាត់​ឲ្យ​ទៅ​ភ្នាក់ងារ​​រដ្ឋាភិបាល និង​​​​មិន​​​មែន​​​ជា​​​រដ្ឋា​ភិបាល​​ដើម្បី​​ជួយ​ដល់​ពួក​​គេ​ក្នុង​​ការ​កំណត់​គោលដៅ​សេវា​កម្ម និង​​ជំនួយ​ទៅ​គ្រួសារ​ដែល​ក្រីក្រ​និង​ងាយ​​រងគ្រោះ​ជាង​គេ​។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​មើល​គេហរ​ទំព័រ www.idpoor.gov.kh

The Identification of Poor Households (IDPoor) Programme of the Royal Government of Cambodia supports ongoing efforts to reduce poverty and support socioeconomic development throughout the country. The IDPoor Programme provides regularly updated information on poor households to Government and non-governmental agencies to help them target services and assistance to the poorest and most vulnerable households. For more details, see website at www.idpoor.gov.kh