សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ / CONTACT US

កម្មវិធីអត្តសញ្ញាណកម្មគ្រួសារក្រីក្រ
ក្រសួងផែនការ
អាគារ A, ជាន់ទី២
កាច់ជ្រុងផ្លូវ៣៥២ និងមហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស
ភ្នំពេញ, កម្ពុជា

Identification of Poor Households Programme
Ministry of Planning
Building A, 2nd Floor
Corner St 352 and Preah Monivong Blvd
Phnom Penh, Cambodia

ទូរស័ព្ទលេខ / Tel:
+855 (0)23 220740
អ៊ីម៉ែល / Email: